Základní informace

Následující přehled obsahuje seznam stránek řazený podle data vytvoření. Je uveden název a datum vytvoření včetně stručného popisu.

Seznam nově vytvořených stránek

Quinoa je bezlepková pseudoobilnina bohatá na bílkoviny s vyrovnanou skladbou aminokyselin a vlákninu. Má neutrální chuť. Je lehce stravitelná a nenadýmá. Konzumuje se nasladko i naslano.
Pohanka 16.2.2021
Pohanka je zdravá bezlepková pseudoobilnina. Používá se podobně jako obilniny. Má trochu výraznější chuť, na kterou se dá ale snadno zvyknout. V kombinaci s další potravinou se dá snadno chuť pohanky potlačit.
Domácím násilím je myšleno takové chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner (agresor, pachatel) chování druhého (oběť). Pro domácí násilí je typický blízký vztah mezi obětí a agresorem, které často spojuje i sociální okolí (děti, rodiče, okruh známých, apod.). Může být mezi partnery, ale může mít i mezigenerační podobu (násilí na dětech nebo seniorech). Toto násilí se odehrává ve velké míře v soukromí a proto zůstává často skryto. Oběti se často bojí o tomto tématu hovořit. Často se stydí za to, v jakém vztahu žijí. Někdy trvá dlouhou dobu, než si oběť uvědomí, v jak destruktivním vztahu žije. Oběť si může dokonce dávat vinu za své chování a za konflikty, které se doma dějí. Násilí, které se neřeší, se časem zhoršuje. Domácí násilí je pácháno ve všech společenských vrstvách. Agresorem i obětí může být muž i žena, dítě i senior, může pocházet ze všech náboženských, etnických i rasových skupin. Přitom neexistuje typická oběť domácího násilí.
Ananas 11.7.2020
Ananas je tropické ovoce, plodenství ananasovníku chocholatého z čeledi bromeliovitých. Plod váží až 3 kg. Zralá dužina uvnitř má barvu od téměř bílé až po sytě žlutou, je aromatická a šťavnatá. Ananas má mimořádně vysoký obsah bromelinu (bromelainu). To je enzym, který štěpí bílkoviny a sráží mléko. Je to silná protizánětlivá látka, která dokáže zmírnit bolest, otoky a podporuje hojení ran. Tím, že brání přílišnému shlukování krevních destiček, je tento enzym prospěšný i v prevenci srdečních chorob, poněvadž výrazně snižuje riziko trombózy.
Ovlivňování 29.6.2020
Ovlivňování znamená obecně působení něčeho či někoho na něco či někoho, nebo navzájem dvou či více činitelů, tedy vzájemná interakce. Stále na nás něco působí, něco nás ovlivňuje, ať už v přítomnosti, z minulosti (například rodinné události, zkušenosti naše či ostatních) nebo do budoucnosti (dopředu nevíme, že aktuální událost nás ovlivní třeba až v budoucnosti a jak), a zároveň i my působíme či ovlivňujeme něco či někoho a to s nějakým záměrem, nebo bez záměru, náhodně. V rámci společnosti tak dochází k sociální interakci, tedy působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu. Není možné tedy neovlivňovat, dojde-li k sociální interakci. Ovlivňování patří k sociálním technikám, resp. všechny sociální techniky vedou k nějakému ovlivňování, které je vždy vzájemné. Ovlivňování je v tomto smyslu činnost zaměřená ke změně postojů, názorů a záměrů spoluúčastníků sociální interakce.
Sobectví či egoismus (někdy se to rozlišuje) znamená nadměrné sledování vlastního prospěchu a zájmu i na úkor druhých. Sobci se příliš nestarají o pocity a potřeby druhých, neberou ohledy na dopad jejich jednání na jejich okolí. Sobci nepečují o nikoho jiného než sami o sebe, a to manipulací ostatních, bráněním ostatním, chtěním, braním, hromaděním. Svoje chyby a nedostatky nevidí nebo nechtějí vidět. Prosazují se na úkor druhých. Sobec se neumí podívat na svět očima těch druhých. Egoismus je oblast lidského vnímání a jednání, kde rozum selhává, je slepý díky podmíněným emočním reflexům poníženosti a neschopnosti vážit si sebe a pak druhých. Náš vlastní pocit poníženosti a neschopnosti se oceňovat nám dá vždy bojovnost a ukřivděnost. To je vstupenka do egoismu, sobectví.
Výchova se dělá, o ní se nemluví. Nevychovávají se děti, ale kluci a holky. Ano, je to rozdíl. I příroda to v drtivé většině rozlišuje, ať se nám to líbí nebo ne. Rodiče, zejména matky, nejsou vzdělané a poučené v tom, jaký rozdíl je ve výchově kluka a holky. Dnešní rodiče to myslí s dětmi dobře, ale často to dělají špatně, protože nevychovávají, pouze pečují, ochraňují. Nestačí, aby bylo dítě najedené, čisté, aby bylo milováno, vyrůstalo v dobrém rodinném vztahu, aby se účastnilo nějakých kroužků. To vše je potřeba a správně, ale jsou to podmínky pouze nutné, nikoliv postačující. Pro zdárný vstup do samostatného života musí být na to děti dostatečně připravené, tedy pro to vychované. S přibývajícím věkem si dítě musí k hraní postupně přibírat i povinnosti. Co dítě dělá, to se učí. To platí úplně pro všechno.
Svoboda 12.5.2020
Svoboda je možnost, případně schopnost volit, rozhodovat a jednat podle své vůle, ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost. Svoboda je i schopnost potlačit své žádosti. Nemůže se totiž jednat o bezbřehou libovůli a tato zásadní možnost člověka je různými způsoby omezena, například přírodními zákonitostmi, morálkou a mravností, zvenčí i zevnitř.
Oxytocin 5.4.2020
Oxytocin je chemická sloučenina, která v těle funguje jako hormon mající vliv na chemické procesy v těle a jako neuropeptid pomáhající přenášet nervové vzruchy. Oxytocin je známý jako „hormon lásky, věrnosti a důvěry“. Uvolňování oxytocinu probíhá například při objetí, dotýkání, mazlení, sexu. Právě objímání je nejjednodušší způsob, jak si zlepšit náladu a ozdravit naše tělo. Větší množství oxytocinu v těle znamená více duševní pohody, jsme empatičtí, ohleduplní, velkorysí a důvěřiví – podle posledních výzkumů však pouze ke „svým lidem, ke své skupině“. Hormon oxytocin je spouštěčem komplexního sociálního cítění: když je vazba pozitivní, oxytocin upevňuje prosociální chování; když je ale vazba negativní – „cizí skupina“ -, přispívá oxytocin k nepříjemné náladě. Oxytocin nám dodává odvahu a sebedůvěru v těžkých chvílích. Jelikož však snižuje náš pocit strachu, který nás v mnohých situacích chrání, a navíc vede k přeceňování vlastních schopností, zvyšuje pravděpodobnost rizikového chování – nejčastěji jde o agresivitu, vychloubačnost a bojovnost.
Z posledních vědeckých výzkumů vyplývá, že stres nemusí způsobovat jen bolestivé emoce, nejistotu, fyzické utrpení a psychologické potíže prostřednictvím reakce boj nebo útěk, ale může to být i reakce přátelství, posttraumatický růst. To je zásadní pro naše psychologické zdraví, kterou cestou půjdeme. Stres tedy našemu zdraví nutně nemusí škodit ani narušovat schopnost plnit zadané úkoly. Naopak, často funguje jako přirozené povzbuzení a příval energie, které nám umožní dosáhnout nejlepšího výkonu. Dokonce umí posílit i naši imunitu a procvičit naši houževnatost. Například přírodní katastrofy (mezi nimi i koronavirová pandemie), často vyvolávají v lidech to nejlepší.
Řešení problémů (Problem Solving) nebo také hledání řešení patří mezi myšlenkové schopnosti a dovednosti a je součástí rozhodování. Schopnost řešit problémy je (v různé míře) důležitou složkou inteligence každého člověka.
Myšlení 3.4.2019
Myšlení znamená v širším slova smyslu souhrn všech vědomých mentálních (psychických) činností, v užším slova smyslu jejich nejsložitější a patrně jen člověku vlastní část, která je schopna abstrakce a reflexe.
Fakt 3.4.2019
Česky skutečnost – je pojem pro jednotlivou poznanou a ověřenou dílčí skutečnost, je objektivní, popisuje realitu, může být ověřen, je prezentován v neutrálním jazyce, je nezávislý na pozorovateli. Rozdílný je názor, který fakta interpretuje.
Fake News [fejk ňúz] jsou texty úmyslně šířící dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce.
Názor 2.4.2019
Vyjadřuje specifické osobní hledisko jednotlivce, individuální stanovisko každého člověka, jedinečný postoj nějaké konkrétní osoby k určité skutečnosti. Je subjektivní, je vytvořen, interpretuje realitu, nemůže být ověřen, je prezentován v zaujatém jazyce. Je potřeba si dát pozor na konfirmační (potvrzovací) zkreslení, protože člověk má tendenci upřednostňovat ty informace a interpretace, které podporují jeho vlastní názor, a naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením, případně vykládat nejednoznačné informace tak, aby byly v souladu s jeho názorem.
Propaganda 2.4.2019
Je vnímána jako rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání anebo zesílení určitých postojů nebo jednání mas ovládaných skupinou, která dané mase vládne pomocí ideologie. Dnes je propaganda definována jako ovlivňování veřejného mínění pomocí prostředků politických symbolů, případně jako management skupinových postojů prostřednictvím manipulace symbolů. Cílem je předat příjemcům určitý názor či úhel pohledu, přičemž je snaha docílit toho, aby tento názor či myšlenku publikum „dobrovolně“ přijalo za své.
Manipulace 2.4.2019
V sociální psychologii a sociologii termín manipulace označuje snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě ovlivňovat druhé lidi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora. Jiné vysvětlení tvrdí, že o manipulaci lze hovořit všude tam, kde se od osob požaduje, aby něco vykonaly či naopak nevykonaly – zpravidla v rozporu s vlastními zájmy – přičemž tento požadavek není formulován otevřeně, případně kde osoby, snažící se získat ostatní pro své cíle, úmyslně klamou.
Je myšlení nezávislé. Výchozím bodem kritického myšlení jsou informace a informovanost. Podmínkou takového myšlení je vztah individuálního vlastnictví k myšlenkám. Každý se rozhoduje za sebe, myslí za sebe. Nezávislost myšlení je základní vlastnost kritického myšlení.