Obsah stránky

Základní informace

Každý člověk má svůj vysvětlovací styl, tzn. v rozmezí od zcela pesimistického až do zcela optimistického. Slova bezmoc či bezmocnost vyjadřují pesimistický pocit, že se jedinec dostal do situace, z níž pro něj v tu chvíli neexistuje žádné východisko. Pocit, že i kdyby udělal cokoli, není záchrany, úniku z nevýhodné situace. Člověk je přesvědčený, že je závislý na jiných lidech nebo jiné (vyšší) moci, na nějaké nepříznivé situaci. Psychická bezmoc má dvě úrovně – poznávací (kognitivní) a emocionální. Na úrovni poznávací jde o neschopnost racionálně vyhodnotit svoje možnosti a schopnosti, na emoční úrovni jde o bezmoc v souvislosti se ztrátou kontroly a rezignací. Ještě se rozlišuje pocit bezmoci a naučenou bezmocnost. Naučená bezmocnost je výsledkem delšího procesu a negativních zkušeností, stává jakýmsi rysem osobnosti, zatímco pocit bezmoci je spíše aktuální reakcí na aktuální špatnou zkušenost nebo situaci. Naučenou bezmocnost je možné změnit pomocí pozitivní psychologie, resp. psychologií silných stránek.


Naučená bezmocnost

Naučená bezmocnost je výsledkem delšího procesu a negativních zkušeností. Pojem naučená bezmocnost vytvořil v roce 1975 student E. P. Seligmanem. Už jako profesor identifikoval tři klíčové znaky naučené bezmocnosti:

 • pasivní postoj k velké zátěži
 • problém naučit se, že vlastní reakce mohou velkou zátěž dostat pod kontrolu
 • se zvyšující se zátěží se bezmocnost zvyšuje

Faktory rozvoje naučené bezmocnosti

 • negativní vliv nějakého člověka: je to takový člověk, pod kterým jedinec čelí silným zátěžovým situacím, které sám nemůže ovlivnit
 • ochranářská výchova v rodině: přílišná a neadekvátní opatrnost a ochrana dítěte, kde dítě nemá možnost čelit přiměřeným zátěžím
 • neúspěšné řešení zátěžových situací: naučená bezmocnost se rozvíjí a upevňuje s opakovanými neúspěšnými pokusy o samostatné řešení
 • změny ve funkci mozku: nastávají při opakování tíživých situací, pokud není možné na ně pozitivně reagovat
 • deprese: naučená bezmocnost je jejím klíčovým faktorem, která je způsobena nevyhnutelnými předsudky
 • chudoba, generační chudoba: další faktor naučené bezmocnosti

Terapie naučené bezmocnosti

Chybné myšlenkové vzorce a reakce lze časem změnit. Reakce rychlého myšlení (amygdaly – emoční reakce), lze nácvikem postupně propouštět k šedé kůře mozkové, tedy pomalému myšlení, které má k dispozici přemýšlení. Pro odstranění naučené bezmocnosti je vhodné se zaměřit na následující:

 • zjištění původu a příčin naučené bezmocnosti: jakou část tvoří genetické předpoklady a jakou nepříznivé situační síly a které to jsou
 • identifikace negativních postojů a myšlenek, které naučenou bezmocnost podporují: na jaký typ zátěže a jaká reakce nastává
 • zjištění chování a reakcí, které udržují stav naučené bezmocnosti: jaké emoce se projevují, zda jsou to reakce pouze na jeden typ zátěže nebo na více a které, a jak velké jsou, nebo obecně na cokoli
 • stanovení dlouhodobých cílů: jakého reálného stavu chceme dosáhnout
 • nalezení způsobů, jak pocit bezmocnosti snížit: zda pomůže nový prožitek, nová vědomost, atd.
 • nastolení změny v myšlení a chování tak, aby byly prospěšnější:
  • budováním zdravého sebevědomí
  • porozuměním svým emocím a práce s nimi
  • rozpoznáním a konkretizací případů, kdy je člověk zneužíván, zanedbáván, traumatizován
  • naučením se způsobům sebeobrany vůči osobám a technikám (manipulacím), které dotyčného poškozují
  • připravením si konkrétních úkolů a reakcí pro případ nepříjemné situace
 • podpora a povzbuzování: nenechat v tom dotyčného samotného, ukazovat mu pokroky

Pozitivní psychologie

Pokud máte pesimistické sklony, nízké sebevědomí, zkuste se seznámit s pozitivní psychologií. Na rozdíl od tradiční psychologie, jejímž cílem je přivést nás od dysfunkce k pouhému fungování, se pozitivní psychologie snaží přivést nás dále k prosperitě, rozkvětu a štěstí. Tato oblast nabízí četné výzkumem podporované nástroje, jak toho dosáhnout. Ať už hledáme větší harmonii v našich rodinných vztazích, smysluplnější přátelství, větší účel a spokojenost v práci nebo větší angažovanost v naší komunitě, konečný cíl je obvykle stejný – štěstí.

Psychologie silných stránek

Součástí pozitivní psychologie je psychologie silných stránek – ta hledá odpovědi na otázku, jak mohou být pozitivní i negativní zážitky a zkušenosti vzájemně integrovány, pochopeny ve své komplexnosti a správným způsobem využity. Přinejlepším se obvykle zaměřujeme na to, co děláme špatně a jak to můžeme napravit, místo toho, abychom se zaměřili raději na to, co nám jde, v čem vynikáme a jak toho můžeme využít. V tom nám mohou pomoci naše silné stránky, na které je vhodné se zaměřit.

Osvědčilo se šest univerzálních cností, které se dají rozvíjet: moudrost, odvaha, lidskost, spravedlnost, umírněnost a transcendenci neboli schopnost vnímat to, co člověka přesahuje.

Moudrost a poznání

Jedná se o silné stránky kognitivní, které jsou součástí získávání a využívání vědomostí:

 • tvořivost, originálnost, vynalézavost: být originální a produktivní v myšlení a konání včetně uměleckých výtvorů
 • zvídavost, zájem o svět, vyhledávání nového, otevřenost novým zkušenostem: být fascinován novými věcmi a tématy; bádat a objevovat
 • otevřenost mysli, úsudek, kritické myšlení: promýšlet a posuzovat věci ze všech úhlů; nečinit ukvapené závěry; umět změnit názor ve světle nových důkazů; spravedlivě zvažovat všechna pro a proti
 • láska k učení: osvojovat si nové schopnosti a znalosti, zvládat nové tematické celky ať už samostudiem nebo v rámci formální výuky; (souvisí se zvídavostí, ale přesahuje ji tendencí jedince rozšiřovat své dosavadní poznání systematickým způsobem)
 • vhled, moudrost: schopnost dát moudrou radu druhým; mít takový pohled na svět, který je pro jedince i pro ostatní lidi smysluplný

Odvaha

Emocionální silné stránky zahrnující uplatnění vlastní vůle k dosažení cíle navzdory vnějšímu či vnitřnímu odporu:

 • statečnost, udatnost: neutíkat před ohrožením, výzvou, obtížemi nebo bolestí: vyjadřovat svůj názor i proti opozici, zachovat se podle vlastního – byť nepopulárního – přesvědčení; (zahrnuje fyzickou odvahu, ale neomezuje se pouze na ni)
 • vytrvalost, pracovitost, píle: dokončovat započaté; vytrvat v činnosti navzdory překážkám a obtížím; zažívat pocit uspokojení z dokončování úkolů
 • integrita, autentičnost, upřímnost: říkat pravdu; chovat se a prezentovat se upřímně; nic nepředstírat; přijímat zodpovědnost za vlastní pocity a činy
 • vitalita, radost, elán, nadšení, energičnost: mít nadšený a energický přístup k životu; nedělat věci jen napůl či pouze z povinnosti; prožívat život jako dobrodružství; cítit se čilý a aktivní

Lidskost

Interpersonální silné stránky, které zahrnují navazování a udržování vztahů:

 • láska: vážit si blízkých osobních vztahů s druhými lidmi, obzvláště s těmi, kteří sdílení a péči opětují; být s někým v důvěrném vztahu
 • laskavost, velkorysost, starost a péče, soucit, altruistická láska, přívětivost: aktivně vyhledávat příležitosti ke konání laskavostí a dobrých skutků; pomáhat druhým a pečovat o ně
 • sociální inteligence, emoční inteligence: být vnímavý vůči pocitům a motivům druhých lidí i svým vlastním; vědět, jak se vhodně zachovat v různých sociálních situacích; poznat, co ostatní motivuje

Spravedlnost

Občanské silné stránky, které jsou základem zdravého fungování komunity:

 • občanství, sociální zodpovědnost, loajálnost, týmová práce: dobře pracovat jako člen skupiny nebo týmu; být loajální vůči skupině; podílet se a sdílet
 • spravedlivost, nestrannost: jednat se všemi lidmi stejně čestně a spravedlivě; nedovolit, aby osobní pocity ovlivňovaly rozhodnutí; dát všem stejné příležitosti
 • vedení lidí: povzbuzovat skupinu, jíž je člověk členem, k dosažení potřebného výkonu, cíle; udržovat dobré vztahy ve skupině; organizovat skupinové aktivity a dohlížet nad jejich průběhem

Umírněnost

Silné stránky, které chrání před neumírněností a nestřídmostí:

 • odpuštění a milosrdenství: umět odpouštět těm, kteří se provinili; přijímat druhé i s jejich nedostatky; dávat lidem druhou šanci; nebýt pomstychtivý. Odpuštění není jen o druhém, ale o tom, abychom sami sobě nepůsobili bolest.
 • pokora a skromnost: nechat za sebe mluvit svoje činy; nesnažit se být středem zájmu; nepovažovat se za výjimečného
 • opatrnost, obezřetnost: být přiměřeně opatrný při rozhodování; zbytečně nadmíru neriskovat; neříkat a nedělat to, čeho by člověk později litoval
 • autoregulace, seberegulace, sebekontrola: usměrňovat své pocity a chování; být disciplinovaný; ovládat své touhy a emoce

Transcendence – přesah

Silné stránky, které člověka propojují s univerzem a vnášejí do života smysl:

 • ocenění krásy a dokonalosti, smysl pro krásu a dokonalost, úcta, úžas, nadchnutí se: být vnímavý, umět ocenit krásu a dokonalost a/nebo vynikající výkony v různých oblastech života – od přírodních krás přes umění, matematiku, vědu, až po každodenní zkušenosti
 • vděčnost: být si vědom dobrých věcí, které se dějí, které máme, a být za ně vděčný; umět vyjádřit díky. Vděčnost má trvalé pozitivní dopady na naše zdraví a štěstí, než toužit po tom, co nemáme.
 • naděje, optimismus, orientace na budoucnost: očekávat od budoucnosti jen to nejlepší a aktivně se snažit dosáhnout cílů; být přesvědčen, že je možné dospět k lepší budoucnosti
 • smysl pro humor, hravost: mít rád legraci a škádlení; umět ostatní rozveselit a rozesmát; vidět světlé stránky života; umět žertovat (nejen vyprávět vtipy)
 • duchovno, spiritualita, zbožnost, víra, smysl: mít ucelenou představu o vyšším účelu a smyslu světa; znát své místo v řádu vesmíru; mít smysl života a víru, která člověka vede, formuje a je zdrojem útěchy

Tipy

 • Je potvrzeno, že lidé se dokážou uzdravit z těch nejhroznějších zážitků a naučené chybné emoční dráhy.
 • Co pomáhá ke spokojenosti: pozitivní emoce, pozitivní myšlení, rozvíjení pozitivních vztahů a radost z úspěchů.
 • Ke spokojenosti nelze dojít zkratkami.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Stres – zátěž organismu: jedná se o stav organismu, který je jeho obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž, skutečné či domnělé přetížení – fyzické nebo psychické.

Externí

Knihy