Základní informace

Všechny živé soustavy lze na základě jejich strukturní a organizační složitosti rozdělit do dvou skupin: 1. nebuněčné živé soustavy (viry, viroidy, virusoidy) a 2. buněčné živé soustavy = organismy (jednobuněčné, mnohobuněčné), přitom buňka je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních projevů.

Orgánová soustava je souhrn orgánů spolupracujících v rámci jedné funkce organismu, například dýchání, trávení, vylučování atd.

Proč bychom měli alespoň trošku vědět jak fungujeme? Abychom si zbytečně neškodili.

Základní systém – buňka

 • druhy buněk: prokaryotické (u bakterií a archeí) a eukaryotické (veškeří prvoci, živočichové, rostliny a houby) – jsou složitější, mají jádro.
 • buněčný cyklus: je to posloupnost vzájemně koordinovaných procesů, které vedou od jednoho buněčného rozdělení k následujícímu buněčnému dělení
 • buněčný metabolismus: primární úlohou základních metabolických drah je zpracování látek přijímaných v potravě. Metabolické dráhy dělíme na anabolické (účastní se syntézy sloučenin, spotřebovávají energii vzniklou při katabolických reakcích), katabolické (oxidační pochody uvolňující energii ve formě energeticky bohatých sloučenin) a amfibolické (funkční spojení obou předchozích, vyskytují se na „křižovatkách“ metabolismu – spojky mezi 1. a 2.).
 • buněčné dýchání: je to biochemický proces, při kterém se uvolňuje chemická energie vazeb organických sloučenin (typicky sacharidů) za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku (ATP)
 • mitochondrie: je to organela (drobný mikroskopický útvar uvnitř jaderné buňky), tzv. buněčná “elektrárna” – zdroj energie

Seznam nejčastěji uváděných orgánových soustav člověka:

 • dýchací: slouží k dýchání (respiraci), tedy výměně dýchacích plynů mezi vnějším a vnitřním prostředím;
 • kosterní (oporná): tvoří podpůrnou strukturu organismu;
 • kožní (krycí): vnější ochrana těla;
 • mízní (lymfatická): vede z mezibuněčných prostor do krve lymfatickými (mízními) cévami – odvod tkáňového moku, tuků, produkty metabolismu;
 • nervová: slouží k zachycení a zpracování podnětů působících na organismus a zajištění odpovídající reakce na ně;
 • oběhová (kardiovaskulární): slouží k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání a do tkání, médiem pro transport je krev;
 • rozmnožovací: slouží k rozmnožování;
 • smyslová: úzce souvisí s nervovou soustavou a je tvořena 5 smyslovými orgány;
 • svalová: umožňuje aktivní pohyb;
 • trávicí: podílí se na příjmu, zpracování a vyloučení potravy;
 • vylučovací: zajišťuje vylučování odpadních látek z těla;
 • žlázy s vnější sekrecí (exokrinní): produkt žláz je vylučován na povrch, obvykle se sekrety uvolňují do tělních dutin nebo na povrch těla;
 • žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní): je to kontrolní systém žláz s vnitřní sekrecí, které vylučují chemické látky zvané hormony, které cirkulují v těle v krevním oběhu na ovlivnění vzdálených orgánů;

Orgánové soustavy Podrobně