Základní informace

Komunikace mezi lidmi je proces sociálního vzájemného působení (interakce) mezi dvěma nebo více osobami, při kterém probíhá sdělování a výměna informací. Cílem je (mělo by být) vzájemné pochopení a porozumění. Jedná se o proces nepřetržitý (komunikujeme neustále), neopakovatelný (vždy je to jinak, nově), nevratný (co se stalo, řeklo, je okamžitě minulostí – to nelze změnit, jen nově interpretovat).

Mezilidské vztahy

  • Základní nástroje mezilidské komunikace: kladení otázek, naslouchání (pravidla aktivního naslouchání), vcítění (empatie) .
  • Funkce komunikování: informovat, instruovat, přesvědčit, pobavit.
  • Motivace ke komunikaci: myšlenková (chceme něco předat, přenést do druhého), sdružovací (chceme navázat vztah), sebepotvrzovací (komunikace kvůli sobě samým), adaptační (sociálně se integrujeme), přesilová (potřeba uplatnit se), existenciální (udržujeme si psychické zdraví).
  • Dvě složky mezilidské komunikace: mimoslovní (neverbální), slovní (verbální).

Komunikace mezi lidmi Podrobně