Obsah stránky

Základní informace

Důvěra patří mezi základní emoce. Důvěra se vždy vztahuje k budoucnosti, a musí se tedy opírat o věci, které nelze bezpečně vědět; vždy je tedy spojena s nejistotou a rizikem. Důvěra je sociologických jev, který plní významnou funkci při vytváření a udržování společnosti. Je jedním z elementárních požadavků společenského soužití. Její přítomnost usnadňuje vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi jedinci. Pokud nejsme dostatečně připraveni, tedy nevěříme si, nejme si přiměřeně sebejistí, a někdo nebo něco nás zklame, cítíme se podvedení, odvržení, deprimovaní. Z toho může vzniknout opak důvěry, tedy naše nedůvěra.


Podmínky důvěry

 • spolehlivost ve vztahu: důležitá vlastnost, která upevňuje důvěru
 • předvídatelnost: je dlouhodobé hledisko, které podporuje jistotu vztahu
 • dělat to, co říkáte:
  • sliby: neslibovat nesplnitelné
  • respekt: buduje se v okamžiku, kdy se plní to, co se řekne
 • důvěra v ostatní: pokud důvěřujeme ostatním, posilujeme i důvěru v nás
 • zvládnutí strachu: kdo se nepřiměřeně a neoprávněně bojí z jakéhokoliv důvodu, je náchylný k nedůvěře

Falešná důvěra

Falešná důvěra je vlastně nezralá důvěra, protože máme:

 • nerealistická očekávání: ta nemohou dopadnout téměř nikdy dobře, jedině za přispění náhody
 • představu, že nás učiní šťastným někdo jiný: a běda, když tak neučiní, “to je přeci zrada”
 • představu, že budeme jen tak ostatními respektováni: i když se nechováme tak, abychom respektováni být mohli, protože například neplníme sliby, lžeme, vymlouváme se
 • představu, že nás vždy někdo/něco ochrání: tak jako hodní rodiče v dětství

Nedůvěra

Může vzniknout:

 • v dětství: naše traumata mohou vznikat tlakem, očekáváním, strachy a frustrací našich rodičů, vznikají udržováním rolí, kdy jsou děti proti svému přirození nuceny být emocionální oporou rodičů nebo se přizpůsobit, či se od nich očekává, že půjdou ve šlépějích svých rodičů
 • když jsme někým zraněni: máme sklon se před tím, kdo nás zranil, zavřít, přestaneme mu důvěřovat (problém ale může být u nás)
 • když se uzavřeme: stáhneme se do hluboké nedůvěry a podezíravě se díváme na svět (problém ale může být u nás)
 • když máme na někoho vztek, jsme zklamaní, pociťujeme zradu: v takovém stavu nemůžeme vidět jasně, proto často reagujeme nepřiměřeně nebo od sebe někoho odstrkujeme, bojíme se ho, abychom nebyli znovu zraněni, stali jsme se slabými, máme strach (problém ale může být u nás)
 • když nedůvěřujeme: máme sklony neustále opakovat ta stejná negativní přesvědčení a myšlenky. Zvykáme si žít zahořklí a izolovaní a jsme hluboce přesvědčeni o tom, že naše nedůvěra je oprávněná. Setrváváme v roli oběti. Zůstáváme v osamělosti a nacházíme všechny možné důvody, abychom se nemuseli podílet na životech jiných. (Problém ale může být u nás.)

Skutečná důvěra

Je založena:

 • na poznání: že zkušenosti pozitivní i negativní, příjemné i nepříjemné, jsou součástí našeho vývoje
 • na překonávání překážek – odolnosti: že jsme schopni se s životními situacemi vyrovnat, zvládnout je, i když jsou zpočátku třeba bolestné
 • na poznání: že můžeme být klidně otevření, pokud přijímáme věci takové, jaké jsou, nikoliv takové, jaké bychom si představovali
 • na důvěře v sebe sama, sebedůvěře: někdo nás může zklamat, ať objektivně či domněle, ale vždy bude záležet na nás, jak to vyhodnotíme a v sobě zpracujeme. Pokud situaci přijmeme jako poznání, které nás posílí do dalšího života, tak si nikdy nemůžeme ztěžovat na nedůvěru v někoho nebo něco.

Obnova důvěry

Nepomůže nám:

 • když donekonečna budeme hledat naše dětská zranění
 • když donekonečna budeme dávat vinu druhým lidem, že jsme jimi byli zrazeni, že nás zmanipulovali, atd.
 • když si donekonečna budeme říkat, že se nedá nikomu/někomu věřit

Pomůže nám:

 • když začneme věřit sami sobě
 • když přestaneme stavět na falešných očekáváních a přesvědčeních, že například ostatní se budou o nás starat a sloužit nám “pro naše krásné oči”, nebo protože si to tak přejeme
 • když sami budeme odpovědní a pomoc budeme naopak nepodmíněně nabízet

Tipy

 • Když cokoliv, co vyjde z vašich úst, také tak učiníte, budujete si zároveň respekt a silnou důvěru.
 • Stav nedůvěry může být příčinou mnoha nemocí tělesných i duševních.
 • Pokud člověk věří sobě, může důvěřovat ostatním. Když si nevěří, bojí se, má strach, nemůže bezpečně důvěřovat nikomu.
 • Nepříjemná minulost je za námi teprve tehdy, pokud negativně neovlivňuje naši přítomnost.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Manipulace: označuje snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob v negativním smyslu.
 • Odolnost (resilience): schopnost odolávat a zvládat obtížné situace, které na nás (na systém) působí ohrožujícími situačními silami, a to jak fyzicky, tak psychicky, jak zevnitř, tak zvenku.
 • Strach: je jednou ze základních emocí. Podnětem je skutečné nebezpečí nebo jeho očekávání, nějaká nejistota; reakcí je příprava na útěk (únik), nebo boj.
 • Vztahy: mezilidský vztah je založen na schopnosti najít, budovat, udržet, případně ukončit vztah. Vytržení ze společnosti, odstranění možnosti stýkat se s lidmi, se proto také vždy považovalo za největší trest, který může člověka postihnout.

Externí

Knihy