Obsah stránky

Základní informace

Průběh vývoje lidského jedince se nazývá ontogeneze. V každé fázi ontogenetického vývoje můžeme pozorovat řadu změn. Tyto změny jsou dvojího druhu: růstové a vývojové. Oba procesy jsou primárně určeny dědičnými faktory, jejichž uplatnění však ovlivňují faktory prostředí.


Přehled vývojových období člověka

Prenatální období

Prenatální vývoj – nitroděložní období
 • dítě už ve stádiu plodu vnímá podněty, na které reaguje (hlas a tlukot srdce matky, hudba)
 • otevírá oči, saje prsty
 • žena musí o sebe v těhotenství pečovat:
  • vše, co je v její krvi, je i v krvi dítěte
  • neužívat jakékoliv návykové látky

Novorozenecký věk

Novorozenec – od narození do 4 týdnů po porodu
 • proběhnou změny anatomie a fyziologie, například dojde ke změnám anatomie oběhové soustavy – krev přestane proudit pupečníkem
 • před narozením má dítě daleko více červených krvinek, po narození začne nepotřebné erytrocyty masivně odbourávat (nejsou tolik potřeba), po porodu získá rozkladem hemoglobinu žlutou barvu – novorozenecká žloutenka
 • mozek zpočátku řídí jen základní vegetativní funkce (sací, dýchací, uchopovací, polykací)
 • mozek roste a roste i lebka – lebeční kryt není uzavřený, nahoře se nachází pouze vazivový lupínek (fontanela), proto se nesmí hladit novorozenec po hlavě, aby nedošlo k otlakům mozku a následným poruchám
 • veškerou péči musí vykonávat rodiče

Kojenecký věk

Kojenec – od 1 měsíce do 1 roku
 • kojení je v této době velmi vhodné, protože mateřské mléko obsahuje optimální složení živin + obranné látky
 • ke konci období se přidává jiná strava
 • péče rodičů je stejná jako u novorozence
 • kojenec se rychle vyvíjí psychicky i fyzicky, začíná se pohybovat

Batolecí věk

Batole – 1. až 3. rok
 • vyvíjí se pohybové schopnosti (začíná chodit)
 • významný rozvoj řeči
 • dítě by mělo mít vytvořené základní kulturně hygienické návyky
 • dochází k sebeuvědomění

Předškolní věk

Předškolák – 3 až 6 (7) let
 • dítě pravidelně roste, mění se proporce postavy
 • rozvíjí se duševní schopnosti
 • předškoláci mají velkou fantazii, rádi si vymýšlí, mají v oblibě pohádky
 • mají schopnost regulovat své chování podle instrukcí
 • zvládají větší kontakt s vrstevníky – socializace
 • pokládají otázky – zejména PROČ?
 • postupně se učí ovládat své emoce
 • výrazně narůstá kapacita paměti
 • velký rozvoj řeči – zná cca 3000 slov

Školní věk

Mladší školní věk – 6 (7) až 10 (12) let
 • tělesné proporce se zaoblují
 • prořezávají se trvalé zuby
 • dítě se stává společenské
 • začíná mít povinnosti
 • hlavní činností se stává učení se ve škole
Starší školní věk – 10 (12) až 15 let (začíná puberta)
 • začínají pracovat pohlavní žlázy
 • dále se rozvíjí myšlení a city
 • projev snahy napodobovat dospělé
 • touha po uznání a samostatnosti
 • tvoří se party

Dospívání

Dorost – adolescence – 15 až 18 (20) let (končící puberta)
 • dokončuje se růst
 • zvýrazňují se pohlavní znaky
 • rozvíjí se myšlení a city
 • dozrávání psychické – vztahy k partnerům
 • objevuje se snaha po samostatnosti
 • utváří se charakter člověka
 • příprava na budoucí povolání

Dospělost

Plná dospělost – 18 až 30 let
 • nutnost zabezpečit sebe, ale i svoji rodinu (věk 25 až 35)
 • fyzická vyspělost – zakončení tělesné evoluce, vrchol fyzických sil
 • začátek práce – růst psychosociálních dovedností, odpovědné a etické chování
 • partnerský život – hledání partnera, nalezení intimního vztahu, soužití
 • reprodukční období – roste zájem mít vlastní děti a potřeba založit si rodinu (trend zvyšování průměrného věku – od 20 spíše k 30); manželství plní fukci reprodukční, ekonomickou, socializační a emocionální
Zralost – 30 až 45 let
 • maximální produktivita – zaměstnání jako poslání, cílevědomost
 • zkušenosti – dosažení intelektuálního vrcholu cca ve 40 letech
 • krize středního věku – kolem 45. roku života dochází k poklesu výkonnosti (klesá psychosomatické tempo), pocitu prázdnoty (děti odcházejí – tzv. syndrom prázdného hnízda)
Střední věk – 45 až 60 let
 • postupné snižování pohlavní aktivity
 • u žen kolem věku 45-55 let ukončení činnosti vaječníků, tzv. menopauza (přechod, klimakterium) – končí uvolňování zralých vajíček (zastavení menstruačního cyklu) a mění se tvorba hormonů (psychická labilita, deprese, nevolnost), nastává zvýšené ukládání tuku, oběhová labilita
 • úbytek fyzických sil
 • vynikající duševní kondice
 • role prarodiče – jasný signál stárnutí, někteří jedinci špatně nesou označení “babička a dědeček”, současně ale nedochází ke společenské izolaci
 • období bilancování – navazuje na krizi středního věku, člověk se ohlíží zpět a hodnotí svůj dosavadní život, snaží se dohnat resty (výměna partnera, změna vzhledu, hubnutí) připouští si proces stárnutí

Stáří

Aspekty stáří z fyzického hlediska, které mohou, ale nemusí nastat u stárnoucího člověka. Nezáleží na věku, ale na způsobu života a životní aktivitě:

 • pokles tělesné hmotnosti, výšky a proporcí – pánve, deformace čelisti a chrupavky, změkčování kostí
 • zvyšuje se riziko úrazu – právě kvůli změkčování kostí, tzn. větší riziko zlomenin které se špatně léčí
 • snížení pohyblivosti – rychlost a pružnost jednotlivých svalů se snižuje
 • snížení výkonnosti srdce, plic a cévního systému – krev se hůře okysličuje, vyšší riziko infarktu myokardu, ochabování srdečních chlopní
 • menší výkonnost žláz s vnitřní sekrecí – ztrácení imunity, ospalost, nižší vitalita a pohyblivost, křehnutí kostí, řídnutí vlasů, lámavost nehtů
 • změny vzhledu a vlastností kůže – podkožní tuk mizí, snižuje se obsah vody v kůži (hluboké vrásky a pigmentové skvrny)
 • zhoršení zraku – snížení ostrosti zraku, zbarvení a změny na sítnici, horší rozpoznávání barev
 • zhoršení sluchu – špatné vnímání sluchových vjemů (dezorientace, nervozita, podrážděnost)
 • změna termoregulace – hůře se přizpůsobuje změnám klimatu
 • lámavost vlasů a jejich šednutí, lámavost nehtů
 • vyšší náchylnost na nemoci:
  • tvoří více než 50 % nemocných se zhoubnými novotvary, ischemickou chorobou srdeční a cévním onemocněním mozku
  • další nejčastější nemoci: hypertenze, diabetes, dýchací ústrojí, šedý zákal, glaukom
  • zvyšuje se výskyt alergických nemocí
  • zvyšují se potíže pohybového aparátu
  • zvyšují se psychická onemocnění
  • zvyšují se nemoci dýchacího ústrojí

Hlavní psychické a biologické změny:

 • zhoršení smyslového vnímání: pomalejší reakce
 • zhoršení paměti: zapomínají se zejména nové události
 • klesá inteligence
 • egocentrismus: tendence mluvit o svých chorobách, lhostejnost k okolnímu světu, afektivní chování – klesá tzv. frustrační tolerance
 • sociální závislost: na druhých osobách
 • klesá adaptabilita: lpění na stereotypech, odpor k novému

Rané stáří – 60 až 75 let

 • nastává přestavba organismu:
  • úbytek vody v tkáních
  • postupná deformace meziobratlových plotének
  • úbytek podkožního tuku – zhoršená termoregulace
  • citlivost na duševní podněty
  • zhoršování zraku
  • začínají se objevovat slabé poruchy koncentrace pozornosti, paměti a myšlení
  • častější závratě a poruchy stability
  • snižuje se schopnost rychlé reakce – proto stoupá riziko úrazů a zlomenin
 • nastupující zdravotní problémy:
  • s rostoucí hmotností stoupá výskyt cukrovky, vysokého tlaku, onemocnění nosných kloubů a chorob srdce a cév
  • přibývají problémy se srdcem – infarkty, onemocnění srdečních chlopní, poruchy srdečního rytmu
  • roste výskyt řídnutí kostí (osteoporózy), běžný pád pak vede ke zlomeninám krčku stehenní kosti, přibývá operací náhrad kyčelního či kolenního kloubu
  • roste výskyt mozkových cévních příhod – mrtvic – následkem může být ochrnutí, porucha řeči a paměti, případně smrt
  • s častějším výskytem nemocí oběhového systému se objevují otoky nohou
  • častější jsou chronické záněty dýchacích cest
  • častější výskyt bércových vředů
 • čas odchodu do důchodu
 • stoupá výskyt depresí – to bývá podmíněno odchodem do důchodu, ztrátou partnera, úmrtími v rodině
 • stále schopnost aktivního života, učení se novým věcem
 • začíná se projevovat rozdíl mezi relativně zdravými (v ČR je 60 % seniorů, které nemoci neomezují), a s vleklými postupujícími nemocemi (v ČR 20 % s částečnou omezeností nemocemi)

Vysoké stáří – 75 až 90 let

 • nastává závislost na pomoci okolí
 • zvyšuje se postupný pokles tělesných a duševních funkcí
 • ve vysokém stáří jsou lidé konzervativnější, citově labilnější, méně odolní vůči zátěži, může se zhoršit i jejich schopnost adaptibility (přizpůsobivosti)
 • nastává úbytek kognitivních funkcí – zhoršení paměti, poruchy řeči a porozumění mluvenému slovu, neschopnost vykonávat běžné denní činnosti, např. oblékání nebo odemykání dveří, neschopnost poznat a interpretovat smyslové vjemy
 • projevy senility – stařecké chyby, stařecké projevy
 • poruchy chování ve stáří mohou být závažným průvodním znakem demence – závažné postižení mozku s úbytkem nervových buněk a hormonů, které zajišťují předávání informací mezi jeho oblastmi, které se může projevit neklidným až agresivním chováním

Dlouhověkost (stařec, kmet) – nad 90 let

 • zpomalené reakce
 • není pocit žízně
 • problematická lokalizace bolesti
 • cévní mozkové příhody
 • problémy se zrakem – dalekozrakost, zákaly, šeroslepost
 • problémy se sluchem – stařecká hluchota
 • stálá sekrece z nosu
 • snížená funkce chuťových pohárků
 • snížená schopnost vnímání – nejistota ve společnosti, v komunikaci, snížení orientace, to vede k opatrnost a může vzniknout sociální izolace
 • snížená funkce imunitního systému

Související

 • Dětství: charakterizuje vývojovou etapu lidského jedince od narození po dospělost.
 • Nešťastné dětství – vyrovnání se s ním: nešťastné dětství neznamená, že kdo aspekty dobrého dětství nezažil, nemůže nalézt spokojenost v dospělosti. Znamená to, že má horší startovní pozici. Musí více překonávat, více se učit, mít větší ochotu měnit se.
 • Šťastné dětství: pro šťastné dětství je více rozhodující šťastný rodič (tedy rodič přiměřeně spokojený, vyrovnaný, moudrý) než majetek nebo uspokojení všech přání a tužeb expandující dětské mysli.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy