Obsah stránky

Základní informace

Domácím násilím je myšleno takové chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner (agresor, pachatel) chování druhého (oběť). Pro domácí násilí je typický blízký vztah mezi obětí a agresorem, které často spojuje i sociální okolí (děti, rodiče, okruh známých, apod.). Může být mezi partnery, ale může mít i mezigenerační podobu (násilí na dětech nebo seniorech). Toto násilí se odehrává ve velké míře v soukromí a proto zůstává často skryto. Oběti se často bojí o tomto tématu hovořit. Často se stydí za to, v jakém vztahu žijí. Někdy trvá dlouhou dobu, než si oběť uvědomí, v jak destruktivním vztahu žije. Oběť si může dokonce dávat vinu za své chování a za konflikty, které se doma dějí. Násilí, které se neřeší, se časem zhoršuje. Domácí násilí je pácháno ve všech společenských vrstvách. Agresorem i obětí může být muž i žena, dítě i senior, může pocházet ze všech náboženských, etnických i rasových skupin. Přitom neexistuje typická oběť domácího násilí.


Druhy domácího násilí

 • fyzické: bití, facky, házení předmětů, kopání, ohrožování zbraní, odpírání spánku či jídla, pálení, strkání, svazování a přivazování oběti, tahání za vlasy
 • psychické: nadávky, obviňování, permanentní kontrola, ponižování, slovní týrání, vydírání, vyhrožování (například únosem dětí), vyslýchání, zastrašování, zesměšňování, zbavení svéprávnosti, znevažování
 • sexuální: sexuální činy vynucované na oběti proti její vůli, znásilnění
 • ekonomické: zamezování možnosti disponovat s finančními prostředky, neposkytování prostředků na společnou domácnost, případně i na děti, snaha zakázat chození do práce
 • emocionální: kontrola toho, co oběť dělá, s kým se stýká, kam chodí
 • sociální: izolace od sociálních kontaktů – zákaz vycházení z bytu, stýkání se s rodinou a přáteli, zamezení možnosti telefonovat, rozhodování o životě oběti
 • na dětech: ignorování, nedostatek nebo žádné projevy lásky, nadávky, ponižování, krajně liberální výchova – dítěti nejsou stanoveny jasné hranice či mantinely, přehnané ochraňování dítěte před nepříjemnými zkušenostmi. Dítě může postihovat i nepřímé násilí, kdy je svědkem násilí páchané na jiné osobě (typicky na jednom z rodičů). Pravidelně u nich dochází k pocitům viny a sebeodsuzování, stažením se do sebe, zlostnosti.
 • na seniorech: zneužívání majetku či finančních zdrojů, zanedbávání péče o ně (platí pro nemocné), sociální izolace

Cyklus domácího násilí

Domácí násilí probíhá v cyklech třech fází:

 • vytváření napětí: agresor je náladový, podrážděný, křičí, ničí věci, obviňuje, hledá záminky ke kritice nebo hádce, je rozčilený, zuřivý, žárlivý – oběť obviňuje sebe sama, je pečující, souhlasící, omlouvá chování agresora, snaží se zavděčit, narůstá napětí, stres, strach
 • období násilí – týrání: agresor je nepředvídatelný v zahájení útoku, ztrácí kontrolu svého chování a přechází k nějaké formě násilí, má touhu dát oběti lekci, má kontrolu nad ukončením této fáze – oběť je ve stavu bezmoci, v šoku, v bolesti, strachu a zloby, brání se, nastává masivní snížení sebeúcty, pokus o ukončení vztahu
 • líbánky – období klidu: agresor se omlouvá, slibuje, že se zlepší, dává dárky, příčiny násilného chování přisuzuje stresu nebo jiným lidem, projevuje smutek, vinu svaluje na oběť, snaží se získat podporu u rodiny – oběť pociťuje naději, že se partner změní, že agresorovi svou láskou pomůže, přebírá zodpovědnost za násilí, vše odpouští, vrací se do vztahu

Tento cyklus se opakuje se stupňující se intenzitou.


Proč oběť zůstává

Příklady důvodů, proč oběť ve vztahu zůstává:

 • víra: že násilí je dočasné, ještě větší oddanost a láska mohou vše změnit, ve sliby agresora, že už se to nebude opakovat
 • strach: z většího násilí, odplaty, pronásledování, výhrůžek agresora sebevraždou, z osamění, z reakce okolí, z ekonomické situace

Tipy

Jak rozeznat dobrý vztah

V dobrém vztahu se projevuje:

 • vzájemná podpora: umožňuje osobní rozvoj, který není na úkor druhého
 • nesobecké a vstřícné myšlení: jak druhému pomoci, jak mu udělat radost
 • společný humor: sdílené okamžiky radosti a smíchu
 • sdílení: radosti, starosti, denních zážitků, informací o tom, co budu dělat, co mě čeká, čeho jsem dosáhl, co se nepovedlo
 • ponechání prostoru: pro možnost věnovat se i sami sobě, pro osobní rozvoj

Jak se bránit domácímu násilí

 • vážit si sám/sama sebe: nedělat věci, které se nám nelíbí
 • dbát na pravidla dobrého vztahu: viz předchozí rada
 • když to sami nezvládnete: viz následující možnosti

Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí

Seznam neziskových organizací poskytujících pomoc obětem domácího násilí

 • https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-nasili-neziskove-organizace-poskytujici-pomoc-obetem-domaciho-nasili.aspx – Ministerstvo vnitra České republiky, Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí
 • ŽIVOT 90 – senior telefon 800 157 157: bezplatná krizová telefonická pomoc s nonstop provozem pro seniory a jejich blízké
  sociálně-právní poradenství; psychologická poradna; poradna pro seniory ohrožené násilím aj.
 • Bílý kruh bezpečí – tel. 251 511 313: nepřetržitá telefonická linka pro pomoc obětem domácího násilí

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Strach: je jednou ze základních emocí. Podnětem je skutečné nebezpečí nebo jeho očekávání, nějaká nejistota; reakcí je příprava na útěk (únik), nebo boj.

Externí

Knihy