Obsah stránky

Základní informace

Řešení problémů (Problem Solving) nebo také hledání řešení patří mezi myšlenkové schopnosti a dovednosti a je součástí rozhodování. Schopnost řešit problémy je (v různé míře) důležitou složkou inteligence každého člověka.


Základní pojmy

 • problém: je to situace, sporná nebo složitější otázka, kterou je třeba řešit, ale nelze ji řešit obvyklým způsobem
 • řešit: znamená hledat a nalézat za daných okolností uspokojivou odpověď, vysvětlení, východisko, kde zvládnutí vyžaduje jiný přístup, který by vedl k nalezení nového řešení

Fáze řešení

Řešení problému má několik fází:

 • přesné určení, identifikace, definování problému: je třeba určit co nejpřesněji a nejkonkrétněji co je problémem a jaké by mělo být jeho řešení
 • analýza problému: je třeba zjistit kdy, kde a proč problém vznikl nebo vzniká. Neúspěch při řešení problému bývá nesprávné určení skutečných příčin. Hledáme následující příčiny:
  • Co je a co není problém?
  • Kdy problém nastává a kdy ne?
  • Proč problém nastává a jindy ne?
  • Kde problém nastává a kde ne?
  • Kdo přispívá k příčinám problému a kdo ho potlačuje?
  • Jak zjistíte, že problém nastal či nenastal?
 • návrh možných řešení: zvolení vhodné strategie a zpracování několika možností (variant) řešení problému
 • výběr nejlepšího řešení: takového, které je nejkomplexnější nebo nejlépe splňuje hlavní či rozhodující potřebu
 • ověření funkčnosti řešení: po aplikaci řešení problému je vyhodnocena jeho účinnost

Metody řešení

 • Brainstorming: skupinová kreativní technika, jejímž cílem je generování co nejvíce nápadů na dané téma, žádná kritika, vzájemná spolupráce týmu
 • Eisenhowerův princip důležitosti a naléhavosti: technika určování priorit v rámci (sebe)organizování, úkoly rozdělíme na podstatné a nepodstatné, dělíme je podle důležitosti a naléhavosti
 • G8D: analytická techniku pro řešení neočekávaného problému, řeší se tedy až po vzniku problému pomocí speciálního dotazníku
 • Kontingenční přístup: předpoklad, že neexistuje univerzální řešení (nejlepší způsob) jak řídit, nebo řešit problémy – hledání nejlepšího řešení pro každou novou situaci
 • Myšlenkové mapy: grafické zpracování řešeného problému nebo učební látky pomocí grafů zahrnujících všechny podstatné aspekty a dimenze problému a jejich vzájemné vazby a souvislosti
 • Mintzbergův paradox: přes rozdílný charakter vrcholové řídící práce ve srovnání s řídící prací na nižších úrovních by vrcholové vedení mělo zůstat v kontaktu s všedním životem organizace
 • Paretovo pravidlo (pravidlo 80/20): 20 % příčin způsobuje 80 % výsledků, například: 80 % příjmů podniku pochází od 20 % zákazníků; 20 % výrobků generuje 80 % zisku
 • Pokus a omyl: zkouší se jedna možnost po druhé, až třeba některá bude účinná – to nebývá moc efektivní
 • Princip ekvifinality: v systému existuje řada rozdílných cest vedoucích k dosažení požadovaného stavu, některé cesty jsou lepší a některé horší, ale dokonce i více jich může být správných
 • Sloanův filtr (princip): podstatou je to, že na vrcholné úrovni se přijímají pouze vysoce důležitá rozhodnutí, ostatní rozhodnutí jsou vrácena na odpovídající úroveň rozhodovací hierarchie

Tipy

 • Je potřeba počítat s chybami: dostat se k cíli, k řešení problému vedou nové scénáře a cesty, a proto je potřeba počítat s chybami, slepými cestami a nebát se jich. Je ale potřeba chyby analyzovat, kde a proč k chybě došlo, a zkusit to znovu.
 • Řešit jen problémy, na které stačíme: to stanovíme na základě následujících otázek:
  • Týká se nás to?
  • Můžeme s tím v rozumné době něco udělat?
  • Umíme o tom shromáždit údaje, fakta?
  • Opravdu chceme nebo musíme toto řešit?

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy