XXX

[foogallery id=”2069″]

Tipy

 • xxx
 • xxx
  • xxx
   • xxx
  • xxx
 • xxx
 • xx

Základní informace

Strana 1

V každém vztahu vznikají konflikty, jsou přirozenou součástí života. Konflikt je jednou z náročných životních situací. Jako konfliktní vnímáme situaci, v níž je nutno vybrat jednu z určitých variant či alternativ. Čím jsou vztahy mezi konfliktními stranami užší, tím se může stát konflikt intenzívnějším. To často neplatí při krátkodobém, povrchním nebo obchodním vztahu.

Synonyma k pojmu konflikt: problém, hádka, rozpor, názorový střet, nedorozumění, spor, jiný názor.

■     Konflikt mezi stranami je nevyhnutný a přirozený – je možné se vyhnout konfrontaci s druhou stranou, je možné z konfliktu uniknout, je možné ho přehlédnout, popřít ho, nebo si ho nepřipustit. Ale také je možné ho řešit!

■     Konflikt může mít pro zúčastněné strany konstruktivní (pozitivní) nebo destruktivní (negativní) průběh.Strany můžou vyjednávat a hledat řešení, nebo se obviňovat, útočit na sebe, používat násilí, odmítat hledat řešení.

■     Konflikt plní ve vztahu hodně pozitivních funkcí – je zdrojem změn, zabraňuje stagnaci, stimuluje zájem, podněcuje řešení problémů, ověřuje a přehodnocuje vztahy, upravuje sociální systém, uvolňuje napětí…

■     Konflikt není soutěž – většina konfliktů se může úspěšně vyřešit maximálním společným ziskem pro zúčastněné strany a dá se k tomu dopracovat spoluprací a hledáním společných řešení.


Pocity při konfliktu

■     negativní: rozčilení, napětí, úzkost, strach, lítost, pocit viny, pocit křivdy, bezmoc, zlost, agrese;

■     pozitivní: uvolnění, uspokojení, aktivace sil, radost.


Typy postojů

Dvojrozměrný model – cíle / vztahy

Orientace na vlastní cíle / Orientace na vztahy (lidi)

■     Spolupracující – silná orientace na cíl / silná orientace na vztahy

     snaží se řešit konflikt tak, že zachová vzájemné vztahy a snaží se o to, aby obě strany dosáhly svých cílů;

     má na mysli zájem nejen svůj, ale i svého protivníka;

     uvědomí-li si, že vznikl konflikt, použije vhodné metody jeho zvládnutí;

     strategie výhra / výhra.

■     Kompromisník – vyjednávaná orientace na cíl / vyjednávaná orientace na vztahy

     předpokládá, že řešení výhra/výhra není možné a jeho vyjednávací strategie se snaží o malý zisk za cenu malé ztráty vzhledem k osobním vztahům i cílům zúčastněných stran;

     používá hlavně přesvědčování a manipulace;

     strategie minivýhra / miniztráta.

■     Ustupující – slabá orientace na cíl / silná orientace na vztahy

     snaží se za každou cenu udržet vzájemné vztahy, s malým ohledem nebo bez ohledu na zájmy zúčastněných stran;

     chrání vztahy tím, že se vzdává, ustupuje a vyhýbá se konfliktu;

     strategie ústup-ztráta / výhra; ustupující za cenu své vlastní ztráty dovolí druhému zvítězit.

■     Autoritář – silná orientace na cíl / slabá orientace na vztahy (lidi)

     řeší konflikt tak, aby byly uspokojeny jeho osobní cíle bez ohledu na vzájemné vztahy;

     v konfliktu lze podle něj buď vyhrát nebo prohrát, přičemž výhra je spojena s prestiží a postavením;

     je to způsob orientovaný na sílu, při kterém autoritář použije všech vhodných silových prostředků k tomu, aby prosadil nebo ubránil své stanovisko, které považuje za správné, nebo prostě aby zvítězil;

□     strategie výhra / ztráta.

■     Uhýbající – slabá orientace na cíl / slabá orientace na vztahy

     dívá se na konflikt jako na něco, čemu je třeba se za každou cenu vyhnout;

□     hlavním rysem tohoto stylu je beznaděj, která ústí do výrazné frustrace všech zúčastněných stran;

□     obvykle nedojde ani k dosažení cílů, ani k zachování vztahů;

□     tento styl může mít podobu diplomatického odvracení problému, odkládání na “lepší časy”, nebo jednoduše úniku z hrozící situace;

□     strategie únik-ztráta / výhra; uhýbající za cenu úniku dovolí druhému zvítězit.


Tipy

■     Nepodceňovat, neznevažovat, nezlehčovat problém.

■     Nezahrávat problém do „autu“ – ten se projeví jindy a jinak, třeba i silněji.

■     Nepřehlížet problémy – „my spolu nemáme problém“.

■     Rezignace na řešení problému – ustoupení z tendence aktivně v konfliktu vystupovat, smíření se s nastalou situací – to může někdy pomoci, ale může se to stát problémem v “autu”, tedy projevem jindy a jinak, třeba i silněji.

■     Taktické operace:

□     Sliby – „Budete-li v následujícím kroku volit tak, jak já si přeji, pak za to dostanete tuto konkrétní odměnu.“ => sdělení, podmínka, odměna

□     Přísahy – zdůraznění pravdivosti určitého výroku => vzbuzení výrazného dojmu, že to, co daná osoba říká, myslí smrtelně vážně a že to zcela jistě udělá. Může mít kladný nebo záporný důsledek.

□     Inspekce – „Mít tak možnost podívat se druhému do karet!“ => získání informací o partnerově situaci. Možnost podívat se do tajů partnerovy situace a bezprostředně ji prozkoumat, prohlédnou a hlouběji ji poznat. Může být dobrovolná a nedobrovolná.

□     Hrozba – „Když se neudělá to, co vyžadují, pak…“ => prohlášení záměru jednoho účastníka konfliktního střetu o tom, že druhému bude nebo může být způsobeno něco pro něho nepříjemné.


Související

■     Řešení konfliktů

■     Spolupráce x Soupeření


Zdroje informací

Odkazy

Interní

■     Řešení konfliktů

■     Spolupráce x Soupeření

Externí

■     http://pokrok.ujep.cz/elektronicka_knihovna/Komunikacni_dovednosti.pdf – Diloitte, Komunikační dovednosti

■     https://www.slu.cz/math/cz/knihovna/ucebni-texty/Psychologie-krizovych-situaci/3-Reseni-konfliktu.pdf – Řešení konfliktů

■     http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/KONFLIKT,_JEHO_%C5%98E%C5%A0EN%C3%8D.pdf – Konflikt, jeho řešení

Knihy

■     x

Výskyt

Země

Plocha 2014

[ha]

Produkce 2014

[t]

Paraguay 100 000 30 000
Argentina 120 000 40 000
Bolívie 80 000 30 000
Mexiko 50 000 25 000
Austrálie < 10 000
Střední Amerika 17 000 11 500
Peru < 5 000
Ekvádor < 1 000
Kolumbie < 1 000
Nadpis 1Nadpis 2Nadpis 3
položka 11218
položka 25bs
položka 310xx
položka 4100b
položka 550c
položka 61fc

A,  B,  C,  E,  F,  G,  H,  CH I,  K,  L,  M,  O,  P,  S T

E

■     Enzym – je jednoduchá či složená bílkovina. Enzymy určují povahu i rychlost chemických reakcí a řídí většinu biochemických procesů v těle.

■     Esenciální – základní, lidské tělo si nedokáže samo “vyrobit”.

F

Hledání v:

Mapě stránekRejstříku

Na stránku:

Úvod

Odkazy

Hledání v:

Mapě stránek | Rejstříku

Na stránku:

↑ Úvod

Obsah stránky
A | B | C | E | F | G | H | CH | I | K | L | M | N | O | P |S | T