Základní informace

Následující přehled obsahuje seznam stránek řazený podle data vytvoření. Je uveden název a datum vytvoření včetně stručného popisu.

Seznam nově vytvořených stránek

Myšlení 3.4.2019
Myšlení znamená v širším slova smyslu souhrn všech vědomých mentálních (psychických) činností, v užším slova smyslu jejich nejsložitější a patrně jen člověku vlastní část, která je schopna abstrakce a reflexe.
Fakt 3.4.2019
Česky skutečnost – je pojem pro jednotlivou poznanou a ověřenou dílčí skutečnost, je objektivní, popisuje realitu, může být ověřen, je prezentován v neutrálním jazyce, je nezávislý na pozorovateli. Rozdílný je názor, který fakta interpretuje.
Fake News [fejk ňúz] jsou texty úmyslně šířící dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce.
Názor 2.4.2019
Vyjadřuje specifické osobní hledisko jednotlivce, individuální stanovisko každého člověka, jedinečný postoj nějaké konkrétní osoby k určité skutečnosti. Je subjektivní, je vytvořen, interpretuje realitu, nemůže být ověřen, je prezentován v zaujatém jazyce. Je potřeba si dát pozor na konfirmační (potvrzovací) zkreslení, protože člověk má tendenci upřednostňovat ty informace a interpretace, které podporují jeho vlastní názor, a naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením, případně vykládat nejednoznačné informace tak, aby byly v souladu s jeho názorem.
Propaganda 2.4.2019
Je vnímána jako rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání anebo zesílení určitých postojů nebo jednání mas ovládaných skupinou, která dané mase vládne pomocí ideologie. Dnes je propaganda definována jako ovlivňování veřejného mínění pomocí prostředků politických symbolů, případně jako management skupinových postojů prostřednictvím manipulace symbolů. Cílem je předat příjemcům určitý názor či úhel pohledu, přičemž je snaha docílit toho, aby tento názor či myšlenku publikum „dobrovolně“ přijalo za své.
Manipulace 2.4.2019
V sociální psychologii a sociologii termín manipulace označuje snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě ovlivňovat druhé lidi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora. Jiné vysvětlení tvrdí, že o manipulaci lze hovořit všude tam, kde se od osob požaduje, aby něco vykonaly či naopak nevykonaly – zpravidla v rozporu s vlastními zájmy – přičemž tento požadavek není formulován otevřeně, případně kde osoby, snažící se získat ostatní pro své cíle, úmyslně klamou.
Je myšlení nezávislé. Výchozím bodem kritického myšlení jsou informace a informovanost. Podmínkou takového myšlení je vztah individuálního vlastnictví k myšlenkám. Každý se rozhoduje za sebe, myslí za sebe. Nezávislost myšlení je základní vlastnost kritického myšlení.
Hoax 1.4.2019
Anglické slovo hoax [:houks:] v překladu znamená: falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík. Jako hoax lze také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směs polopravd a lží.
Důkazy a doklady by nám měly pomáhat v orientaci, co je a co není pravdivé, abychom se mohli bezpečněji orientovat v životě. V rámci komunikace nejrůznějšího typu se setkáváme s nejrůznějšími tvrzeními, což v rámci nějaké výpovědi při komunikaci někdo předkládá jako informaci pravdivou, vysoce pravděpodobnou či nepravdivou. Důkaz je poznatek, nepochybné zdůvodnění a ověření pravdivosti. Doklad je slabší verze důkazu, protože je závislý na pravděpodobnosti.
Dezinformační web je internetová stránka, která buď zveřejňuje tendenční zpravodajství s cílem dezinformovat čtenáře k názorové nejistotě, či je zmanipulovat ke změně názoru nebo chování, tedy ideologicky motivované, nebo jsou to weby, na kterých jsou publikovány smyšlené šokující zprávy, které se rychle šíří internetem, a na základě vysoké návštěvnosti následně generují vysoké příjmy z reklamy, tedy komerčně motivované weby. Obecně platí, že tyto weby v žádném případě neslouží čtenáři.
Argumentační faul (též řečnický trik nebo argumentační klam) je v řečnictví takový výrok, jehož smyslem je porazit či přesvědčit oponenta bez ohledu na pravdivost zastávaných názorů, bez ohledu na pravdivost předkládaných důkazů, zdůvodnění a interpretací.
Jedná se o velmi častou oční refrakční vadu zraku, která se projevuje špatným viděním do dálky. Hlavním znakem myopie je neostré nebo zamlžené vidění na delší vzdálenost.
Společné označení pro nemoci vyznačující se zejména zvýšenou hladinou krevního cukru (glykemie – koncentrace glukózy v krvi). Zvýšená glykemie nad referenční hodnotu (hyperglykemie) je základním projevem cukrovky (diabetes mellitus). Hlavní úlohu při udržování správné hladiny krevního cukru má hormon inzulin, který se tvoří v beta-buňkách slinivky břišní (pankreatu). Základní dělení cukrovky: cukrovka 1. typu – ve slinivce se přestanou tvořit beta-buňky; cukrovka 2. typu – nedostatečná účinnost inzulinu ve tkáních (cca 90 % onemocnění).
Dětství 7.2.2019
Dětství charakterizuje vývojovou etapu lidského jedince od narození po dospělost. Novorozenec – do 1 měsíce věku; kojenec – do 1 roku; batole – do 3 let; předškolák – do 6 (7) let; mladší školní věk – do 10-12 let; starší školní věk (puberta) – do 15 let; dorost (adolescence – puberta) – do 18 (20) let. Kdo má v životě dětí 6-15 let rozhodující vliv a jaký?
Nešťastné dětství neznamená, že kdo aspekty dobrého dětství nezažil, nemůže nalézt spokojenost v dospělosti. Znamená to, že má horší startovní pozici. Musí více překonávat, více se učit, mít větší ochotu měnit se.
Pro šťastné dětství je více rozhodující šťastný rodič (tedy rodič přiměřeně spokojený, vyrovnaný, moudrý) než majetek nebo uspokojení všech přání a tužeb expandující dětské mysli.
Dezinformace 30.1.2019
Dezinformace je opakem pravdivé zprávy, tedy lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti.
Aminokyseliny 28.1.2019
V chemii je to obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu. Při dodání energie je nejdůležitější reakcí aminokyselin jejich řetězení – spojování v peptidy a proteiny (bílkoviny). Bílkoviny se skládají z tzv. proteinogenních aminokyselin.
Tento index slouží k určení inzulinové odpovědi těla na různé druhy potravin. Inzulinový index je založen na sledování množství vyloučeného inzulinu na různé potraviny. Inzulinový index je vhodný především při hodnocení potravin obsahující vysoký podíl bílkovin (téměř nulový glykemický index) a jiných potravin způsobujících nepřiměřenou reakci sekrece inzulinu v poměru k jejich sacharidovému zatížení.
Krátkodobé ponoření potraviny do vroucí tekutiny (spaření) a její následné zchlazení nebo rovnou podávání. Díky krátkodobému působení zvýšené teploty zůstanou v potravinách zachovány vitaminy, chuť i barva, ale zničí se mikroorganismy, které by mohly při následné konzervaci způsobit jejich zkažení.
Je prokázáno, že vinou znečištěného ovzduší jsou hloupí dospělí, obézní děti, častější cukrovka, zásadně se zvyšuje riziko spontánního potratu. I takové mohou být důsledky znečištění ovzduší, na jehož následky také v České republice každoročně umírá přes 10 tisíc lidí. Mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatel znečištěným ovzduším patří těhotné ženy, děti předškolního věku a senioři.
Společenská reprodukce se stále neobejde bez nějakého typu rodinné struktury a silné vazby uvnitř generací a mezi nimi. Každá generace má svůj specifický pohled na svět a tyto pohledy se vzhledem k rozdílným zkušenostem jednotlivých generací a zvykům jejich doby diametrálně liší. Ideální je, pokud generace spolupracují. Mohou se vzájemně obohacovat.
Ortorexie 3.1.2019
Ortorexie je jedna z poruch příjmu potravy (zatím ale nebyla uznána jako nové psychiatrické onemocnění) vyznačující se nepřiměřeným zájmem až posedlostí „zdravou výživou“ s nežádoucím vlivem na zdraví.
Jedná se o jedlé houby několika druhů. Průmyslově pěstovaná je pečárka dvouvýtrusá. Žampiony jsou součástí jídelníčku řady národních kuchyní jako předkrmy, polévky, omáčky, omelety, pod masa, hlavní jídla či saláty. Mladé žampióny se nakládají do kyselých nálevů a jsou pak nízkokalorickou přílohou salátů či pokrmů z masa. U polévek, omelet a omáček jsou ceněny jako jemná kořenitá přísada.
Mitochondrie 16.12.2018
Mitochondrie je organela (drobný mikroskopický útvar uvnitř buňky) obalená membránou oddělující mitochondrii od okolního prostředí buňky. Je známá převážně jako energetická jednotka buňky. Hrají velmi důležitou roli v oxidace mastných kyselin (odbourávání tuků).
Snížená citlivost mozku na leptin, která nastává zejména u obézních lidí, kteří mají velké množství tukových buněk, které sice vytváří velké množství leptinu, ale mozek přestane na tento stav reagovat a stále trvá pocit hladu (měl by správně nastat ale pocit nasycení) – začneme se přejídat.
Leptin 6.12.2018
Je to hormon produkovaný buňkami tukové tkáně − adipocyty. Reguluje příjem potravy a energetický výdej. Periferně ovlivňuje citlivost na inzulin.
Jedná se o metabolický biochemický proces, jehož cílem je získání živin z potravy. Při trávení se disacharidy a sacharidy mění na jednoduché cukry, tuky se štěpí na (acyl)glycerol a mastné kyseliny, bílkoviny zase na aminokyseliny.
Zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených a nestravitelných zbytků. Cílem je získání živin z potravy, tedy trávení.
Narcismus 27.11.2018
Výraz narcismus charakterizuje člověka s přehnaným obdivem sama k sobě, s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. Jedná se o vážnou poruchu osobnosti.
Podle Mezinárodní klasifikace nemocí vytvořené Světovou zdravotnickou organizací jsou poruchy osobnosti hluboce zakořeněné a trvalé vzorce chování, ukazující neměnnou odpověď na širokou škálu osobních a sociálních situací. Reprezentují extrémní nebo významné odchylky od způsobů, kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá, myslí, cítí a zvláště má vztahy k druhým.
Med – detaily 25.11.2018
Informace o složení medu, o antibakteriálních vlastnostech medu a požadavcích na jakost medu.
Med 22.11.2018
Med je hustá sladká a lepkavá kapalina, vytvářená včelami (případně i jiným hmyzem) sběrem a zahušťováním sladkých šťáv. Včely jsou při snůšce věrné jednomu zdroji nektaru (či medovice) tak dlouho, dokud z něj získávají sladinu.
Skořice 21.11.2018
Základní informace Skořice je aromatická kůra, převážně ze dvou druhů stromu skořicovníku ceylonského (Cinnamomum zeylanicum – tzv. „pravá“ skořice, světle hnědá) a čínského (Cinnamomum cassia – skořice tmavě hnědá) a patří mezi nejzdravější koření. Obsah
Konflikty lze řešit spoluprací – vzájemnou důvěrou, dohodou a spoluprací přátel, nebo soupeřením – záští, nenávistí, rivalitou, vztahy typu „kdo s koho“, s perspektivou „já nebo ty“, bojem soků, soupeřů a nepřátel na život a na smrt.
Konflikty ve vztazích se dají a mají řešit, nejlépe včas, aby nepřerostly ve velký konflikt. Správným výsledkem by mělo být to, že se vztah posune dál, od konfliktu k nekonfliktní situaci, a navíc nejlépe tak, že výsledek vyhovuje oběma stranám.